okane.dev Logoおかねの計算 / トレードパフォーマンス

トレードパフォーマンスの計算

株式投資など買値と売値がある任意のトレードパフォーマンスを計算します